Skip to content

การจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง

การจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง สิ่งสำคัญที่จะทำให้บ้านตรงกับความต้องการ คือจะต้องมีแบบบ้านหรือแบบก่อสร้าง แต่ละแบบก็จะมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน ปัจจุบันมีแบบบ้านมากมายให้เลือก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

3.1 แบบบ้านฟรี แล้วค่อยหาผู้รับเหมาให้มาก่อสร้าง การเลือกแบบบ้านฟรีก็จะช่วยลดงบประมาณในการก่อสร้างได้ เพราะไม่ต้องเสียค่าออกแบบบ้านให้กับนักออกแบบ ซึ่งสามารถหาได้จากสำนักงานเขตจะมีแบบบ้านของหน่วยงานโยธาไว้บริการฟรี หรือหรือจากเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต แต่ก็อย่าลืม ต้องมีวิศวกรออกแบบ และควบคุมงานลงชื่อในการยื่นขออนุญาตด้วย

3.2 แบบบ้านสำเร็จรูป เป็นแบบบ้านที่ถูกออกแบบไว้แล้ว ทั้งแบบแปลนบ้านและสไตล์หน้าตาบ้าน  ซึ่งแบบบ้านสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย แบบสถาปัตยกรรม ( ฟังก์ชั่นของอาคาร และรูปด้าน ) แต่อย่าลืมให้วิศวกร ออกแบบโครงสร้าง และลงชื่อในเอกสาร จึงจะสามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ ปัจจุบันก็มีให้เลือกมากมาย หลายขนาด หลายสไตล์ แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้าน 100% เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ถูกออกแบบไว้แล้ว แต่สำหรับผู้ให้บริการบางบริษัทก็มีบริการปรับแบบบ้านให้ ทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้ได้แบบบ้านที่ตรงตามความต้องการของเจ้าของบ้านนั่นเอง

และที่สำคัญ ก่อนจะตัดสินใจเลือกแบบบ้านสำเร็จรูป ต้องพิจารณาถึงลักษณะและขนาดของที่ดินด้วยว่า ที่ดินมีความกว้าง ยาวเท่าไร และมีลักษณะเป็นแบบใหน จะรองรับแบบบ้านที่เลือกได้ไหม (ต้องลงที่ดินได้โดยไม่ชิดจนผิดกฎหมายการยื่นขออนุญาต) ดังนั้นจึงพิจารณาเรื่องที่ดินที่มีอยู่ประกอบด้วย เพื่อจะได้เลือกแบบบ้านได้อย่างเหมาะสม

ทุกวันนี้แบบบ้านสำเร็จรูป ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบ ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้บริการออกแบบใหม่ทั้งหมด เนื่องจากออกแบบครั้งเดียวแต่สร้างได้หลายครั้ง สามาถหาเลือกได้ทั่วไปจากบริษัทรับสร้างบ้าน-ออกแบบบ้าน

3.3 การออกแบบโดยสถาปนิก คือ จะเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดตามความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นพิเศษ สามารถตอบโจทย์ และตรงใจเจ้าของบ้านได้ในทุกมิติ บ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิกจะเหมาะกับคนที่มีความต้องการบ้านที่ไม่ซ้ำใคร ทั้งในเรื่องรสนิยมความชอบ การดีไซน์ อยากได้ส่วนที่เฉพาะเจาะจง หรือมีข้อจำกัดเรื่องที่ดินในการปลูกสร้างที่ไม่สามารถรองรังแบบบ้านสำเร็จรูปได้

ที่สำคัญทุกครั้งก่อนที่จะทำการออกแบบ อย่าลืมแจ้งให้สถาปนิกทราบถึงงบประมาณที่จะใช้สร้างบ้านด้วย เพื่อให้สถาปนิกออกแบบบ้าน ให้สมดุลกับงบประมาณที่เราตั้งไว้ ซึ่งในแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน จึงควรศึกษาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าแบบใหนที่เหมาะสมและตอบโจทย์ตัวเองมากที่สุด รับออกแบบบ้าน

Anyone can get the particular best services with this playing exchange, and there can be many advantages that online participants can get with the guidance of this online website. People who just include general ambitions to understand more about ufabet plus some more details may twenty-four hours a day visit this excellent website. ufabet is a online betting alternate the fact that offers participants different kinds of alternatives for their own bets. The variety associated with video games available for betting will be also huge. Anybody can get something intriguing in this electronic earth.


This on the web playing website is very user-friendly. Individuals who are new to the gaming landscape will feel suitable at home in this article. The rules of ufabet are easy to understand. It even has tutorials for those who also would like to find out more about ufabet before they actually start playing their favored game titles here. This is usually what makes ufabet consequently popular.

ufabet is a new complete virtual package. People do not need to be able to download anything, and they also perform not need to mount any computer software. There can be absolutely no software program for you to get or mount. Almost all a person needs to perform to play ufabet is to select which game he wants to play as well as set his money on the gamble. That's it! You can now head over to your favorite online poker casino make your wagers.

ufabet is usually a good distinctive betting exchange. Contrary to different online gambling dens, this gaming site will not need you to download almost any software. You do not need to set up the gambling add on or any type of other program to enjoy their features. That creates ufabet the favorite for many people who are nonetheless new to the world of gambling.

ufabet-china has also been operating to get seven several years now. This is considered as a big achievement just for this online betting internet site. It is likewise one of the few gambling web sites that offer top quality games for you to its shoppers. This is because on the appreciation of its owner, Mister. Yang. Mr. Yang adores gambling and this individual wanted to create a thing good out of the exercise. His dream emerged accurate and ufabet-china evolved into the primary online gambling web page that offers sole top quality games and a reasonable pay out.

Another have associated with ufabet is the fact that it enables its members to have a in real time dealer. The live dealer feature around ufabet-china is the reason why many folks love this video games web site. You get to observe the located dealer every time you place a new gamble and you acquire to hear him say to the players what charge cards they have in shop. Obtaining the live dealer at the side is usually like having a specialist in front of you during the gaming knowledge. An individual get to learn extra strategies from a expert in addition to with this you can easily get more.

Aside through a live life vendor, ufabet-china also offers a good selection of other services like like free betting bill, multi-registration, sports betting account, bonus rules, free moves, and much more. Along with all these kinds of features, almost any online casino supporter can surely have a great time with ufabet. With all these fantastic offers, people could have a great amazing time period while participating in. People can certainly even play without cost. With the free betting bill, you can practice your current capabilities and increase your own bankroll. Whenever you win some sort of bet, it will be possible to take and occurs money regarding betting with another ufabet-china game.

Around ufabet-china, a person will be able to find a various betting games including live life footballing betting, horse bike racing betting, horse betting, holdem poker in addition to others. With these several choices, anybody can get something that suits these individuals. Although it is not really legal in several nations around the world, this online gambling web-site is still thriving. Apart from staying legal, ufabet is also quite popular since of the convenience that provides. Anybody can delight in the entertaining of ufabet without leaving his as well as her house.

Baccarat will be a game associated with chance. It is not a game of ability like blackjack or perhaps roulette. That is usually the reason baccarat is a favored with people who avoid care too much about the end result, as long as they win. sagame This form of gambling is so well-liked because it is easy in order to understand. Unlike as well as of chance, although, baccarat requires a many more skill as compared to simply picking amounts and hoping they will come up. Actually in order in order to win at baccarat you must understand how you can analyze the particular odds and make choices based on genuine data, rather compared to hoping and praying.

The sport is performed at casinos all over the planet, plus its an especially popular game from baccarat restaurants exactly where there is typically a wait. Essentially, baccarat is enjoyed by individual bettors who place their particular bets against the dealer. Once the seller strikes the playing cards dealt, the consumer improves "picks" them coming from among the accessible cards, and typically the dealer then phone calls your results. Baccarat is played over several hands, plus each hand may last for a number of minutes before typically the other players possess a chance to call. Many people enjoy this game over the course of an afternoon upon the occasion, plus there is a new growing kind of materials that details typically the betting, raising, and placing of bets at casinos throughout the world.

Baccarat is played together with two decks regarding 52 cards. One deck is recognized as typically the "pro" deck, in addition to this deck is used for players who intend to create longer bets. The particular second deck is usually known as the "tripple" deck, in addition to this can be used for players who are planning to make small bets but who wish to try to increase their likelihood of winning big pots. Presently there are some variations between two sorts of decks, but the main variation is the way that this hands are dealt.

Most internet casinos play baccarat along with the same basic rules that every some other games are played with. If you usually are playing within a on line casino where baccarat is usually legal, you will end up dealt a deck regarding fifty cards. One of your first tasks is always to turn these playing cards over face upon the casino flooring. This is where the real action takes place, and it is generally where you can make the largest bets of your current game.

In the baccarat game, this is usually acceptable for players to hold onto their winnings for a while prior to tossing the credit cards. This is due to the fact baccarat is regarded to be a form of wagering, and the champion in the game will be typically necessary to pay a penalty for the casino. Holding onto winnings for as well long will help decrease the amount of taxes that a person owe, and internet casinos are not needed to pay these taxes. When you attain the finish of the particular hand, you will have to reveal either a normal or a dual side baccarat credit card. Holding these credit cards can be risky, so you should understand that they will have a higher lowest pay out then a single card. In the event you win the container, you will only get the full encounter value of the card, but if an individual lose, you may simply get half of just what you initially won.

Baccarat is considered a low value cards game, which indicates that you are usually not going to go home with large payouts. The jackpot does not pay out out as much as an individual would expect within a poker tournament. Due to the fact baccarat is used two hands, there are several ways for you to get your hands on extra cash. For instance , playing several hands will honor you with additional money you can break up with your buddies. Want to know the best part about baccarat is that you simply do not necessarily need to know the winning numbers to be capable to earn money. This particular means that you can play typically the game without having to follow any kind of complicated algorithms to decide your earning card.

Another fantastic method to win whilst playing baccarat is to use typically the banker. The banker is going to be able to hold a collection of playing cards, which will turn. You can place your bets into the pot, in addition to the banker is going to take care of paying out the profits over the course of time. Given that baccarat players will be betting against each other, it is important for you to have a steady flow of cash to stay inside the sport.


To perform baccarat with survive dealer, it is crucial of which you know just how the house edge is calculated. The majority of baccarat websites will provide an calculate of your home edge, which often represents the number of times a jackpot can be expected to get compensated out by typically the house. Playing together with live dealers may increase your possibilities of winning due to the fact they can continually be in touch with each other via baccarat dealers forums. It is furthermore a good concept to contact other players from various rooms to find away when the retailers are holding a big win.

บ้าน

บ้าน เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคน อย่างที่ทราบกันว่าบางคนต้องทำงานเก็บออมเงินมาทั้งชีวิตเพื่อให้มีเงินพอสำหรับสร้างบ้านสักหลัง แต่ในบางทีภาระและค่าใช้จ่ายยิบๆ ย่อยๆ มักมาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว ทำให้รวมเงินเป็นก้อนไม่ได้ แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างบ้านในตอนนั้น คราวนี้ก็ต้องไปปรึกษาธนาคาร เพื่อกู้เงินในส่วนที่ขาด

ซึ่งการจะไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อสร้างบ้าน เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง บทความนี้จะไขข้อข้องใจให้คุณเอง (อย่าลืมมีที่ดินก่อนด้วยนะ ถ้าไม่มี สร้างไม่ได้นะบอกเลย ^^ )

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.ใบคำขอสินเชื่อ (ธนาคารเตรียมให้)
2.หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร (ธนาคารเตรียมให้) : ส่วนนี้เป็นแค่เอกสารให้กรอกก็จริง แต่ข้อมูลในเครดิตบูโรนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกัน ที่ธนาคารจะให้คะแนนประเมินศักยภาพการชำระหนี้ของเราได้ด้วยว่าอยู่ในระดับใด และจะส่งผลต่อยอดเงินกู้ที่จะได้รับด้วย เพราะฉะนั้นควรเคลียร์ประวัติเครดิตบูโรให้ดี หรือเตรียมวางแผนบริหารจัดการหนี้ในมือให้ดีเสียก่อน อย่าปล่อยให้มีการค้างชำระหนี้ การจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลา หรือมียอดหนี้เกินกำลัง และศักยภาพในการชำระหนี้
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียน บ้าน
5.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
6.ใบแสดงสถานภาพ(สมรส, หย่า)
7.เอกสารคู่สมรส(สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน(กรณีสมรส))
8.สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (หากมี OT, Incentive ให้แนบย้อนหลัง 6 เดือน)
หนังสือรับรองเงินเดือน
9.Statement บัญชีเงินเดือน (แนบย้อนหลัง 6 เดือน) : พยายามอย่าให้ยอดเงินในบัญชีมียอด 0 บาท หรือมียอดคงเหลือในแต่ละรายการ อยู่ในหลักหน่วย หลักสิบ หรือหลักร้อย หากตัวเลขในบัญชีสวยจะช่วยเพิ่มคะแนนประเมินได้อีกทางหนึ่ง
10.สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน แบ่งงวดงานชัดเจน
11.สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
12.แบบแปลนบ้าน ที่ได้รับอนุญาตจากท้องที่แล้ว
13.ใบอนุญาตก่อสร้างจากท้องที่(สนง.เขต, อ.บ.ต., เทศบาล)
14.รายการวัสดุ (BOQ.)

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อที่ต้องเตรียม
1.ค่าประเมินหลักประกัน : ราคาประเมินขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด (หลักพันบาท)
2.ค่าธรรมเนียมสินเชื่อของธนาคาร
3.ค่าอากรแสตมป์เอกสารธนาคาร
4.ค่าประกันอัคคีภัยตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด)
5.ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินที่ขอกู้ ชำระที่กรมที่ดิน
6.ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน ชำระที่กรมที่ดิน
7.ค่าอากรแสตมป์เอกสารกรมที่ดิน ชำระที่กรมที่ดิน
8.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในกรมที่ดิน (หลักร้อยบาท)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละหัวข้อให้ตรวจสอบกับธนาคารเพื่อทราบตัวเลข รวมถึงข้อเสนอ และอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารอีกที จากนั้นนำมาเปรียบเทียบว่าตัวเลขจากธนาคารใด เหมาะสมกับเราที่สุด

จากบทความข้างต้น ทำให้เราทราบได้ทันทีเลยว่าบางทีเราก็อาจไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนโตเพื่อได้มาซึ่งบ้านสักหลัง (ไม่ต้องเครียดแล้ว) แต่เพียงแค่คุณรู้วิธีและขั้นตอนในการกู้เงินจากธนาคาร

และรู้จักบริหารการเงินของตัวเอง ทั้งรายรับ รายจ่าย และหนี้สินให้ดี ทำตัวให้เป็นคนมีเครดิตดีๆ เข้าไว้ เตรียมใจพร้อมรับหนี้สินก้อนใหญ่ และที่สำคัญให้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ให้เพียงพอตามหัวข้อข้างต้น เพียงเท่านี้บ้านในฝันของคุณก็อยู่แค่เอื้อม สถาปนิก

วัสดุตกแต่งพื้นในปัจจุบันมีรูปแบบให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย

วัสดุตกแต่งพื้นในปัจจุบันมีรูปแบบให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะผู้ที่มีความชื่นชอบการตกแต่งบ้านด้วยสไตล์ที่เป็นธรรมชาติ กระเบื้องยางและลามิเนตจึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้ตกแต่งพื้น ให้มีความสวยงามเข้ากับลักษณะและความชอบของแต่ละบุคคล

ในบทความนี้ เราจึงเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ หรือผู้ที่กำลังหาซื้อวัสดุปูพื้นที่ให้ความเป็นธรรมชาติในแบบลวดลายของไม้ มาพิจารณาวัสดุปูพื้นทั้ง 2 รูปแบบ นั่นคือ กระเบื้องยาง และ กระเบื้องลามิเนต ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนที่เหมาะกับเราและบ้านของเรามากที่สุด

1. กระเบื้องยาง
กระเบื้องยางที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั้นมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตอยู่ 2 แบบ คือ วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ยางพารา และวัตถุดิบจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สารสังเคราะห์ไวนิล, ยางพีวีซี, โพลียูรีเทน เป็นต้น

กระเบื้องยางสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การติดตั้งมีความสะดวกและรวดเร็วมาก เพียงแค่ทากาว หรือลอกแผ่นกาวตรงด้านหลังของกระเบื้องยาง จากนั้นก็สามารถทำการแปะลงไปบนพื้นที่มีความเรียบเสมอกัน ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น กระเบื้องยางนี้จะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุ การใช้งานและการดูแลรักษา

ข้อดี
- ติดตั้งได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ให้การยึดเกาะที่ดี ช่วยลดการลื่น เพิ่มความปลอดภัย
- ทนทานต่อสภาพอากาศ และความชื้นได้ดี
- หมดปัญหาเรื่องปลวกและแมลง
- ทำความสะอาดได้ง่าย

ข้อควรระวัง
- เกิดรอยได้ง่าย ไม่ควรใช้งานที่มีการเลื่อน การลาก หรือการเข็น
- ไม่ควรให้ผิววัสดุสัมผัสกับกรด หรือด่าง
- หากใช้วัสดุที่มีเกรดไม่ดี อาจทำให้เกิดความชื้น หรือเกิดการเสียรูปได้
- ควรปรับระดับพื้นเดิมให้ราบเรียบ เพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้แผ่นยางเลื่อนหลุดออกได้

2. กระเบื้องลามิเนต
กระเบื้องลามิเนต มีวัตถุดิบหลักมาจากผงไม้ หรือฝุ่นไม้ ที่มาจากไม้เนื้อแข็ง โดยผ่านกระบวนการบดและบีบอัด ผสมกับสารเคมีต่างๆ เพื่อให้วัสดุมีประสิทธิภาพและความคงทนมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ได้นี้จะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

จึงใช้เป็นเลเยอร์ชั้นกลางและล่าง ส่วนชั้นบนจะมีการใช้ส่วนผสมอีกรูปแบบที่นอกจากจะให้ลวดลายที่สวยงามแล้ว ยังกันรอยขีดข่วนได้อีกด้วย อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของกระเบื้องลามิเนตประมาณ 15-20 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุ การใช้งานและการดูแลรักษา

ข้อดี
- ให้ผิวสัมผัสที่สวยงามเหมือนไม้จริง
- มีลวดลายให้เลือกอย่างหลากหลาย
- มีความแข็งแรง ทนทานต่อการรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
- น้ำหนักเบา
- สามารถเปลี่ยนแผ่นเฉพาะจุดได้

ข้อควรระวัง
- ไม่ทนทานต่อน้ำ เกิดความชื้นสูง สามารถบวมหรือพองได้
- อาจเจอปัญหาเรื่องปลวกและแมลงได้
- ไม่ควรใช้แว๊กซ์ หรือน้ำยาที่มีส่วนผสมของสบู่ในการทำความสะอาด เพราะอาจทำให้พื้นเกิดความเสียหายได้
- ง่ายต่อการเกิดรอยขีดข่วนจากของมีคม
- ราคาค่อนข้างสูงเพราะมีส่วนผสมของไม้จริง

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่ให้ความสวยงามในลวดลายที่คล้ายไม้ โดยวัสดุปูพื้นทั้งสองชนิดนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่อาจตอบโจทย์ให้กับเรา หรือให้เราได้เลือกพิจารณาซื้อได้ สุดท้ายนี้แล้ว การเลือกตัดสินใจซื้อก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของแต่ละคน ว่าจะเหมาะสมกับสิ่งใดมากกว่า เพราะเรื่องของที่อยู่อาศัย จะต้องอยู่กับเราในทุกๆ วัน เป็นระยะเวลาอีกหลายปีเลยทีเดียว ออกแบบบ้าน

หลักการออกแบบบ้าน หลักการออกแบบบ้าน เป็นสิ่งสำคัญมากก่อนการสร้างบ้านแต่ละหลังขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะมีแค่ที่ดิน แล้วจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านเพียงแค่นั้น แต่จำเป็นต้องมีการออกแบบบ้านที่ดีและรอบคอบก่อนที่จะเริ่มลงมือก่อสร้าง

เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ การคำนวณวัสดุที่จะต้องนำมาใช้ในการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละขั้นตอน ตลอดจนกระทั่งเพื่อให้ได้รูปแบบของบ้านที่ชอบ และตรงตามรสนิยม

เจ้าของบ้านแต่ละคน ส่วนการออกแบบบ้านนั้นหากเจ้าของบ้านไม่ต้องการโครงสร้างบ้านที่สลับซับซ้อนมากนักก็สามารถออกแบบบ้านได้เอง แต่ถ้าเป็นบ้านที่มีความซับซ้อนหรืองานระบบเยอะๆก็ควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือสถาปนิกในการออกแบบให้มาดูแล

เพียงแค่เจ้าของบ้านบอกความต้องการว่าอยากได้บ้านลักษณะไหน สถาปนิกก็จะดำเนินการให้ และสำหรับหลักการที่นำมาใช้ในการออกแบบบ้านนั้นจะต้องคำนึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้

1.หลักการออกแบบบ้านกำหนดสไตล์

จุดเริ่มต้นของการออกแบบบ้านการเลือกสไตล์ของบ้าน เป็นการกำหนด ขอบเขต เป้าหมาย เพื่อให้ความฝันที่คิดไว้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยดูจากแบบบ้านตาม website ต่างๆ หรือเวลาไปที่ไหนแล้วพบเจอแบบที่ถูกใจก็ถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อนำมาใช้เลือก และมาเป็นแนวทางในการออกแบบหรือลองนำเอามาประยุกต์กับบ้านในฝันของเราได้

ซึ่งสไตล์ของบ้านก็มีให้เลือกอยู่มากมาย เช่น ไทยประยุกต์, Vintage, Loft, Minimal, Tropical  หากว่าเจ้าของบ้านมีความชอบหลายสไตล์ก็อาจจะนำหลายๆแบบมาผสมผสานเข้าด้วยกัน อย่างละนิดหน่อย เพื่อให้กลายเป็นสไตล์ในแบบของตนเอง ทั้งนี้การออกแบบให้ได้สไตล์ที่ชอบจะต้องคำนึงถึงสถานที่ และชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆเพื่อใช้ในการพิจารณาร่วมอยู่ด้วย

2.หลักการออกแบบกำหนดขนาด

โดยเป็นการกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้องลงไป ต้องการให้มีความกว้าง ยาว กี่เมตร การกำหนดขอบเขตการใช้งานของแต่ละห้องจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดได้ ซึ่งผลวิเคราะห์นี้จะทำให้การออกแบบชัดเจนยิ่งขึ้น

รวมทั้งยังช่วยให้รู้อีกว่าควรสร้างบ้านกี่ชั้นถึงจะเหมาะสม กรณีที่มีที่ดินพร้อมปลูกสร้างแล้วจึงจำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกับที่ดินที่มีอยู่ แต่หากว่าคุณยังไม่ได้ซื้อที่ดิน การกำหนดขอบเขตเรื่องพื้นที่ใช้สอย จะช่วยทำให้คุณหาซื้อที่ดินได้ตามขนาดที่ต้องการ แถมยังสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับการประมาณงบประมาณในการก่อสร้างได้ด้วย

3.ออกแบบโดยกำหนดตำแหน่ง และทิศทางลม

การออกแบบบ้านที่ดีนอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว อีกหนึ่งสิ่งก็คือการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้การอยู่อาศัยภายในบ้านเป็นไปอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงควรนึกถึงทิศทางของแสงแดด และทิศทางลม ตามหลักธรรมชาติแสงแดดจะส่องมากในทิศตะวันตก และใต้

ฉะนั้นห้องที่ต้องการแสงมากหรือห้องที่ต้องการกำจัดความชื้นจึงควรออกแบบให้หันไปทางทิศนั้น เช่น ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้องซักล้าง เป็นต้น ส่วนห้องที่ต้องการปริมาณแสงที่เพียงพอเหมาะ เช่น ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องทำงาน, ห้องดูหนัง

เพราะห้องเหล่านี้ถ้ามีแสงเข้ามาเกินไปก็จะทำให้ห้องร้อนได้เช่นกัน ข้อดีของการออกแบบด้วยหลักการนี้ยังช่วยประหยัดพลังงาน เพราะถ้าบ้านมีแสงส่องสว่างเข้ามาเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟในช่วงเวลากลางวัน

4.การวางตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศ

อย่างที่ทราบกันดีว่าด้วยสภาพภูมิอากาศประเทศเราเป็นเมืองร้อน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องติดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ผู้อยู่อาศัยต้องการความเย็นสบายเวลานอน การออกแบบห้องนอนจึงต้องคำนึงถึงมุมที่สามารถวางเครื่องปรับอากาศ

รวมทั้งจุดตำแหน่งของเครื่องระบายความร้อน ต้องไม่รบกวน และไม่ดูดความร้อนกลับเข้ามา หรือจะติดฉนวนกันความร้อนเพิ่มเข้าไป ก็ช่วยให้ห้องมีความเย็นสบายมากยิ่งขึ้น

5.ออกแบบเพื่อป้องกันเสียง

ในที่นี้หมายถึงทั้งเสียงรบกวนจากภายในบ้านและภายนอกบ้าน เช่น จากถนนหน้าบ้าน, เสียงจากข้างบ้าน ดังนั้นจึงควรออกแบบป้องกันเสียงจากที่ต่างๆ เช่น การออกแบบให้หน้าต่างกันเสียงได้ , การจัดแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นสัดส่วน, การติดตั้งฉนวนกันเสียง, การทำกำแพงสองชั้น หรือการใช้ประตูทึบ เป็นต้น

6.ออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงอนาคต

ในการออกแบบ้านต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และมองการณ์ไกลไปถึงอนาคต เพราะนอกจากจะคิดถึงเรื่องความสะดวกสบายของทุกคนภายในบ้านแล้ว ยังต้องคิดเผื่อว่าหากสมาชิกในครอบครัวมีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย

ควรจะเลือกสร้างห้องหรือใช้โครงสร้างบ้านที่ดูแล้วปลอดภัย หลีกเลี่ยงการมีพื้นต่างระดับเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และควรเพิ่มห้องนอนชั้นล่างเพื่อความสะดวกของคนในครอบครัว และอย่าลืมเผื่อโครงสร้างกรณีที่อาจจะต้องมีการต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน หากต้องมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่ม

หลักการออกแบบบ้านที่นำเสนอมาเป็นเพียงแค่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ที่ต้องการสร้างบ้านจึงควรต้องศึกษาเพิ่มเติม ด้วยการใช้เหตุผลว่าบ้านคือที่อยู่อาศัยอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่ทั้งนี้จากหลักการทั้งหมดก็สามารถนำไปเป็นแนวทางออกสร้างบ้านในฝันได้เช่นเดียวกัน

Robin Hood จอมโจรกู้แผ่นดินเดือด - MONO29 TV Official Site

Robin Hood คือ หนังแอคชั่น ผจญภัย ที่ถูกสร้างออกมาเป็นทั้งภาพยนตร์ หรือซีรีย์ มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง ในภาคของปี 2010 ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของประเทศอังกฤษ

ในช่วงยุคศตวรรษที่ 12 หลังจากที่ชาวเมืองเดือดร้อน จากการทุจริตภายในหมู่บ้าน จึงทำให้เกิดกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่ง ที่ได้ทำออกปล้นคนรวย เพื่อนำเอาทรัพย์สินเหล่านั้น มาชดเชยกับความเสียหายที่ได้รับ

อีกทั้งยังมีการจลาจล จากทั้งภายใน และภายนอกประเทศา เหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนให้โรบินฮูด หนึ่งในกลุ่มโจร ได้กลายมาตำนาน ซึ่งจุดเด่นในภาคนี้นั้น จะเน้นไปที่ความโหดร้าย และมีสมจริงมากขึ้น ในช่วงเวลา และยุคสมัยก่อนที่ตัวโรบินฮูด เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมา

อีกทั้งยังเป็นภาคที่มีงบประมาณการสร้าง ที่สูงที่สุดอีกด้วย โดยชื่อของตัวละคร คือหนึ่งในตำนานนิทานพื้นบ้าน ของทางประเทศอังกฤษ ซึ่งกล่าวไว้ถึงชายผู้มีทักษะ และความสามารถ ในการยิงธนูที่สูง แต่ภายหลังจากที่ตัวเองถูกเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดทรัพย์ไปอย่างไม่เป็นธรรม

จึงได้เริ่มทำการออกปล้น เพื่อนำเอาทรัพย์สิน ของตนเองคืนมา โดยเรื่องราว ของตัวโรบินฮูดเอง ก็ได้ถูกดัดแปรง และส่งต่อมาเรื่อย ๆ จนเรื่องราวได้เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย และการตีความ ของผู้เล่าเรื่องแต่ละคน

อีกทั้งยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัด ว่าที่แท้จริงแล้ว ตัวของโรบินฮูด นั้นคือใคร แต่สิ่งที่เรื่องเล่า หรือภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ที่เล่าถึงเขา จะยังคงคอนเซ็ปต์ไว้ ก็คือตำนานของ จอมโจรคุณธรรมแห่งป่าเชอร์วู้ด ผู้ที่ออกปล้นคนรวย เพื่อนำมาแจกจ่ายให้คนจน

Robin Hood นักแสดง และผู้กำกับ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ มีใครกันบ้าง ?

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ได้ผู้กำกับฝีมือดีจาก หนังออสการ์ 5 รางวัล เรื่อง Gladiator อย่าง ริดลีย์ สก็อตต์ มารับหน้าที่กำกับภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้มือเขียนบท เจ้าของรางวัลออสการ์ จาก หนังอาชญากรรม ดราม่า เรื่อง Mystic River อย่าง ไบรอัน เฮลเกแลนด์ มารับหน้าที่เขียนบทให้อีกด้วย ซึ่งนักแสดงหลัก ๆ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ได้แก่

  • รัสเซล โครว์ (Russell Crowe) นักแสดงจาก หนังอัตชีวประวัติ ดราม่า A Beautiful Mind มารับบทเป็น โรบินฮูด
  • เคต แบล็นเช็ตต์ (Cate Blanchett) นักแสดงจาก หนังอัตชีวประวัติ ดราม่า The Aviator มารับบทเป็น เลดี้แมเรี่ยน
  • แมกซ์ ฟอน ซีโดว (Max von Sydow) นักแสดงจาก หนังสยองขวัญ The Exorcist มารับบทเป็น เซอร์วอลเตอร์ ล็อกซ์เลย์
  • วิลเลี่ยม เฮิร์ต (William Hurt) นักแสดงจาก หนังดราม่า Kiss of the Spider Woman มารับบทเป็น วิลเลี่ยม มาร์แชล
  • มาร์ก สตรอง (Mark Strong) นักแสดงจาก หนังผจญภัย แฟนตาซี Stardust มารับบทเป็น ก็อดฟรีย์
  • ออสการ์ ไอแซก (Oscar Isaac) นักแสดงจาก หนังแอคชั่น ดราม่า Body of Lies มารับบทเป็น เจ้าชายจอห์น

Robin Hood หนังผจญภัยน่าดู เรื่องนี้ มีเรื่องย่อคร่าว ๆ เป็นอย่างไรบ้าง ?

เรื่องราวในภาพยนตร์ โดยเล่าถึงตัวของ โรบิน ลองสไตด์ ทหารนักแม่นธนู ภายในกองทัพของกษัตริย์ริชาร์ด อีกทั้งยังเป็นทหารผ่านศึก จากสงครามครูเสด เนื่องจากที่ภายหลังกษัตริย์ริชาร์ดสวรรคต จึงทำให้ทั้งโรบิน และเพื่อน ๆ ของเขา ตัดสินใจออกเดินทางกลับไปยังอังกฤษ

แต่ในระหว่างทางพวกเขา ก็ได้พบเข้ากับอัศวิน เซอร์โรเบิร์ต ล็อกซเล่ย์ ที่รับหน้าที่นำมงกุฎ กลับไปที่เมือง แต่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกพวกของ ก็อดฟรีย์ ผู้ที่หวังจะช่วยให้ฝรั่งเศสบุกอังกฤษนั้น ทำการซุ่มโจมตีเสียก่อน

ซึ่งตัวโรบินเองก็ได้สัญญา กับเซอร์โรเบิร์ต ล็อกซเล่ย์ ว่าเขาจะเป็นผู้รับหน้าที่นี้ต่อ และจะนำดาบของเขา ไปคืนให้กับเซอร์วอลเตอร์ ล็อกซ์เลย์ผู้เป็นพ่อของเขาให้ได้ ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงยังเมือง ก็ได้เริ่มมีการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้น พร้อม ๆ กับการสั่งให้จัดเก็บระบบภาษีใหม่

ภายหลังจากนั้นกลุ่มของโรบิน จึงได้เดินทางไปหาเซอร์วอลเตอร์ ซึ่งที่ภายในเมืองแห่งนั้นเอง ก็ได้มีการทุจริต และการจัดเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมจากนายอำเภอ จึงทำให้โรบินได้ทำการรวบรวมกลุ่มปล้นสดมภ์ เหล่าคนรวย เพื่อนำมาชดเชย กับความเสียหายที่ได้รับ

จอมโจรกู้แผ่นดินเดือด หนังแอคชั่นทุนสร้างสูง ในระดับ หนังบล็อกบัสเตอร์

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ นับว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับโรบินฮูด ที่ใช้ทุนสร้างสูงมากที่สุดเลยทีเดียว กับงบประมาณการสร้างที่สูงถึง 200,000,000 ด้วยกัน ซึ่งเป็นตัวการันตีได้ดีเลย สำหรับความอลังการของงานด้านโปรดักชั่น ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ทั้งในฉากต่อสู้ยาว ๆ ในช่วงไคลแม็กซ์

อีกทั้งยังสามารถ่ายทอดบรรยากาศ แบบหนังพีเรียดย้อนยุค ของสงครามในยุคกลางได้เป็นอย่างดี โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยสามารถทำรายได้ทั่วโลกไปสูงถึง 321,669,741 ดอลลาร์ด้วยกัน แต่คะแนน และคำวิจารณ์นั้นออกมา ไม่ค่อยจะดีมากนัก โดยได้คะแนนจากเว็ปไซต์ IMDb ไปที่ 6.6/10 คะแนน อ่านต่อ

3 คลิปสัมภาษณ์ Doctor Sleep การเชื่อมโยงระหว่างนิยายของ สตีเฟ่น คิง  และหนังของ สแตนลีย์ คูบริค – the courageous
Doctor Sleep หลังจากภาพยนตร์ เรื่อง The Shining ปี 1980 โดยผู้กำกับอย่าง สแตนลี่ย์ คูบริก ได้สร้างตำนาน เป็นหนังสยองขวัญตลอดกาล จวบจนถึงปัจจุบัน ในระยะเวลากว่า 39 ปี ภาคต่อตำนานสยองขวัญ ได้เข้าฉายในขื่อว่า Doctor Sleep จากฝีมือการกำกับของ ไมค์ ฟลานาแกน ผู้ที่มีผลงานอย่าง Gerald ‘s Game สายหนังสยองขวัญอย่างเขา ทำให้เขาได้มีโอกาสได้ หยิบงานระดับตำนาน นิยายชื่อดังของ สตีเวน คิง มาเล่าต่อจากเดิม เรื่องราวได้พูดถึง แดนนี่ นำแสดงโดย ยวน แม็คเกรเกอร์ ในวัย 30 ชีวิตที่เหลว พยายามที่จะหนี จากพลังวิเศษที่เขามี แต่แล้วพลังวิเศษได้นำเขากลับไป สถานที่เป็นฝันร้ายสำหรับเขา และเป็นสิ่งที่ ทำให้ขีวิตของเขาเปลี่ยนไป จนถึงปัจจุบันที่เขาเป็น ภายในเรื่องมีฉาก ที่เคารพของเก่า ตัวละครจากภาคก่อน รวมถึงฉากต่าง ๆ มีมาให้เห็นด้วยในเรื่องนี้ ในเรื่องจะโฟกัสพลังวิเศษมากขึ้น จะทำให้เห็นโลกของผู้มีพลังวิเศษ ที่ปะปนอยู่กับคนทั่วไปในสังคม ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป หนังเรื่องนี้จึงถูกสร้างมา ให้เข้าถึงผู้ชมตามยุคสมัย เลยทำให้เรื่องนี้ดูง่าย มากกว่าภาคเก่า

สิ่งที่ Doctor Sleep แตกต่างไปจาก เดอะไชนิง

ด้วยระยะเวลากว่า 39 ปี ด้านภาพและเทคนิค ย่อมมีการพัฒนามากขึ้นแล้ว ยังมีสิ่งที่หนังได้ขยายคำว่า “พลังวิเศษ” มากขึ้น ภายในเรื่องพูดถึงโลก ของคนมีพลังวิเศษ ที่ปะปนใช้ชีวิตร่วมสังคมกับผู้คนทั่วไป แต่กลุ่มคนที่มีพลังวิเศษ ก็ใช่ว่าจะมีด้านดีเสมอไป กลับมีกลุ่มที่คอยออกตามล่า คนที่มีพลังวิเศษ ที่คอยดูดพลังของผู้อื่นแลกมาด้วย ความเป็นอมตะ ทำให้พวกเขาต่างต้องคอยหลบซ้อนพลังเอาไว้ อารมณ์ของหนังมีความหลากหลายแฟนตาซี และแอ็คชั่นผสมเข้าไปด้วย ซึ่งจะแตกต่างจาก เดอะไชนิง ที่เน้นไปทางสยองขวัญและจิตวิทยา ซึ่งดูมีความคลาสสิค มากกว่าในภาคนี้ แต่ด้วยภาคนี้ทำให้คนที่ ไม่เคยดูเดอะไชน์นิ้ง สามารถดูรู้เรื่องได้ หนังยังได้บอกเล่าถึงเรื่องราว ในฉากสุดคลาสสิคลงไปด้วย ยิ่งทำให้ ผู้ที่หลงรักเดอะไชน์นิื่งนึกถึง ช่วงเวลาที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรก ในวัยเด็กที่เราเติบโตมา ไมค์ ได้สร้างหนังเรื่องนี้ด้วยความคารวะ เจ้าของตำนานเนื้อเรื่องทั้งสองคนคือ สตีเวน คิง และ คูบริก แต่ด้วยข่าวในอดีตที่ทั้งสองทะเลาะกัน ในเรื่องของการตีตวามเนื้อเรื่อง ทำให้ ไมค์ ได้นำสิ่งที่ทั้งสองเสนอมาไม่าว่าจะเป็น นิยายและภาพยนตร์ มาผสมกันได้อย่างลงตัว แม้กระทั่งการวางเฟรม มุมกล้องต่างๆในเรื่องนี้ เป็นแบบที่คูบริกได้สร้างเอาไว้ นับว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัว ตามสไตล์การสร้างหนังคารวะ ที่ขึ้นหิ้งในอดีต ได้นำรผสมผสานเหล่านี้มาใช้ จนกลายเป็นสูตร ของหนังคารวะ สัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ ภายในเรื่อง สิ่งที่ซ่อนอยู่นอกเหนือจากสัญญะแล้ว ยังมี Easter egg จากเดอะไชน์นิ้งเยอะสมควร ไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องหรือ สิ่งที่ตัวละครในภาคเก่าทำ อย่างฉากที่ แจ็ค โผล่หน้ามาที่รอยประตูแตก หรือฉาก Long take ตรงบรรได หนังจะพาให้เราเข้าใจความรู้สึก ของตัวละครที่พยายามหนี จากพลังวิเศษของตัวเอง ด้วยพลังของแดนนี่ ทำให้เขาสูญเสียครอบครัวไป เมื่อสมัยตอนที่เขายังเป็นเด็ก ในช่วงพาร์ทแรกของเนื้อเรื่องนั้น จะดูมีความเป็น สตีเวน คิง ที่มีการใส่แฟนตาซี พลังชนิดต่าง ๆ และเหยื่อของความรุนแรงจะเป็นเด็ก ด้วยสไตล์นิยายส่วนตัวของ คิง นั้นชอบใชเด็กเป็นเหยื่อของการกระทำของผู้ใหญ่ พอมาถ่ายถอดเป็นหนังแล้ว จะรับรู้ได้ถึงความรุนแรงแล้วสยดสยอง แต่พอช่วงพาร์ทหลังของเรื่อง 30 นาที สุดท้ายของเนื้อเรื่อง จะเข้าสู่โลกของ คูบริก สิ่งที่บ่งบอกความเป็นคูบริกนั้นก็คือ การใช้มุมของของภาพแบบ Perspective ทำให้เห็นความลึกของฉากแล้วตัวละครจะนำ สายตาของคนดูอยู่ตลอด และเทคนิคการแช่ภาพนิ่งเป็นเสมือน มุมมองคนดูเป็นพระเจ้า ที่กำลังนั่งดูตัวละครดำเนินเรื่อง รวมถึงซาวด์ประกอบ ได้เอาของเดิมมาใช้เพื่อเอาใจแฟนๆ ถ้าหากเป็นแฟนบอยเดอะไชน์นิ้งแล้ว ถ้าหากได้ยินเพลงเปิดตัวโรงแรมนั้น อาจทำให้น้ำตาไหลได้เหมือนกัน พอมาในภาคต่อนี้ เขาได้ผสมความแตกหักของทั้งสอง เรื่องทัศนคติในอดีตมารวมกัน เพื่อให้ภาคต่อนี้เป็นบทสรุปอันรอยร้าวของทั้งสอง การพัฒนาของตัวละคร ภายในเรื่อง  ในภาคต่อนี้มีตัวละครที่เยอะขึ้นกว่าภาคก่อนมาก เพราะภาคนี้พูดถึงการเอาตัวรอด ของคนที่มีพลังวิเศษ จากกลุ่มลัทธิสูบวิญญาณที่คอยจับคนที่มีพลังวิศษ มาสูบวิญญาณเพื่อให้คน ในกลุ่มมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น ด้วยความหลากหลายของพลัง ตัวละครเลยมีเยอะขึ้น แต่ทุกคนล้วนมีบทบาทส่งเสริมเนื้อเรื่อง อย่างตัวละคร เอาบรา สโตน นำแสดงโดย ไคลีก เคอร์แรน เด็กสาวที่มีพลังเยอะที่สุดในเรื่อง เธอเองก็ต้องปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้พ่อแม่ของเธอรู้ เพราะเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเธอไม่เชื่อ แต่สุดท้ายเธอก็ได้ถูกตามล่า จึงได้ติดต่อแดนนี่ ให้มาช่วยเธอ หลังจากที่เขาเลือกที่จะอยู่อย่างสงบ ใช้ชีวิตเป็นบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลคนชรา โดยมีแมวที่คอยเป็นตัวสื่อว่าผู้ป่วยคนไหนที่ ถึงฆาตเวลาตาย เขาจึงได้ฉายาเป็นชื่อเรื่องนั้นเอง จากฉากที่ยกตัวอย่างไปนั้น จะเห็นพล็อตของตัวละคร ที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ตลอด ผ่านพลังวิเศษที่พวกเขาเรียกกันว่า ไชน์ ทำให้การ Design พลังวิเศษ ได้รับอิทธิพลจากนิยายของคิง ที่ใส่จินตนาการในด้านต่างๆ อย่างตัวละครที่ชื่อว่า แอนดี้ นำแสดงโดย เอมิลี่ อลีน ลินด์ หญิงสาวมิจฉาชีพ ที่มีพลังอำนาจในการ พูดให้ผู้อื่นทำตามที่เธอต้องการ เธอจึงตกเป็นเหยื่อของความโลภ ที่อยากมีชีวิตอันยืนยาว และอยากมีพลังที่เพิ่มขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวละครหลักแข็งแรงได้ ก็เพราะคนรอบข้างของตัวละคร ที่เห็นค่าของคนที่มีไชน์ ไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นพวกแปลกแตกต่าง ทำให้ตัวละครหลักนั้นกลับมองเห็น สิ่งที่เป็นประโยชน์ของพลังของตัวเอง คือหนทางที่สร้างความสุขกับคนรอบข้างนั้นเอง อ่านต่อ

The martian

The martian เดอะ มาร์เชียน กู้ตาย 140 ล้านไมล์ คือ หนังไซไฟ ผจญภัย ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการ หาทางเอาชีวิตรอดให้ได้ จากการถูกทิ้ง ให้ต้องอยู่คนเดียวบนดาวอังคาร หลังจากที่ถูกเข้าใจผิด คิดว่าตายไปแล้ว โดยเป็นหนังเกี่ยวกับอวกาศอีกเรื่อง ที่มีความน่าสนใจ

โดยจับเอาเรื่องการหาวิธี เอาตัวรอดให้ได้ บนสถานที่แห่งหนึ่ง คล้าย ๆ กับหนังเรื่องดังอย่าง Cast Away ของ โรเบิร์ต เซเม็กคิส

เพียงแต่มีการปรับสเกล จากเรื่องคนติดเกาะ ให้ใหญ่กว่ามาก ถึงแม้อาจจะไม่ได้มีความใกล้เคียง กับเหตุการณ์ที่คนธรรมดา จะได้มีโอกาส ไปติดอยู่บนดาวอังคาร

แต่ก็ยังดึงดูดความสนใจ ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี ว่าตัวเอกของเรื่องนั้น จะสามารถเอาชีวิตรอด จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ไปได้อย่างไร โดยมีการนำเสนอ ถึงหลักความเป็นจริง ผสมกับหลักการ ทางวิทย์ศาสตร์

เพื่อให้สร้างความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อ และความเป็นไปได้ ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ ออกมาสมจริงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางผู้แต่ง หนังสือนวนิยายเรื่องนี้ ที่ถูกนำมาดัดแปลง เป็นภาพยนตร์เอง

ที่เดิมทีนั้นก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว หรือเรื่องของข้อมูล และหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับอวกาศ ที่ได้มีการขอคำปรึกษา จากหน่วยงานเกี่ยวกับอวกาศอย่างนาซ่า ให้มามีส่วนร่วม ทำให้หนังออกมาตรง กับหลักความเป็นจริงมากที่สุด

the martian กำกับภาพยนตร์โดย ริดลีย์ สก็อตต์ ผู้กับกำจาก หนังออสการ์ 5 รางวัล เรื่อง Gladiator

ซึ่งเป็นผู้กำกับที่มีผลงาน เกี่่ยวกับการกำกับภาพยนตร์ ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับ ไซไฟ ในอวกาศมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Prometheus และ Alien โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ได้เป็น หนังดัดแปลงจากหนังสือ นวนิยาย แนววิทยาศาสตร์ ที่ชื่อว่า The Martian ของ แอนดี เวียร์

ที่ออกตีพิมพ์เมื่อปี 2014 ซึ่งก็ได้นักแสดงชื่อดังอย่าง แม็ตต์ เดม่อน จาก หนังสายลับ แอคชั่นชื่อดังเรื่อง The Bourne Supremacy ,เจสสิกา แชสเทน นักแสดงจาก หนังดราม่า ทริลเลอร์ เรือง Zero Dark Thirty และคริสเตน วิก นักแสดงจาก หนังโรแมนติก ดราม่า เรื่อง Bridesmaids มาร่วมแสดง

เรื่องราวในภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้น โดยเล่าถึงการปฏิบัติภารกิจ ของเหล่าทีมนักบินอวกาศ ในการสำรวจดาวอังคาร

ภายหลังจากที่ยานอวกาศ Ares III ลงจอดยังดาวอังคาร และ่เหล่าทีมนักสำรวจ กำลังเริ่มทำภารกิจ แต่ทันใดนั้นก็เกิดเหุตการณ์ ที่ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อเกิดพายุอวกาศขึ้นอย่างฉับพลัน ส่งผลให้พวกเขา จำเป็นต้องยกเลิกภารกิจ และเดินทางกลับ แต่ในระหว่างที่กำลัง ทำการอพยพอยู่นั้น

มาร์ก วัทนีย์ (รับบทโดย แม็ตต์ เดม่อน) นักพฤกษศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกทีมสำรวจ กลับถูกชิ้นส่วนของ เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เข้ากระแทก จนตัวเขาลอยหายไปท่ามกลางพายุ เป็นเหตุให้เหล่าทีมนักสำรวจที่เหลือ ต้องตัดสินใจเดินทางกลับ โดยทิ้งมาร์กเอาไว้ที่ ดาวอังคาร

แต่ภายหลังจากที่พายุสงบลง มาร์ก วัทนีย์ ผู้ที่ถูกสันนิษฐานเอาไว้ว่า เสียชีวิตไปแล้ว กลับสามารถมีชีวิตรอดมาได้ และพบว่าตัวของเขานั้น ถูกทิ้ง ให้ติดอยู่บนดาวอังคาร เพียงแค่ตัวคนเดียว ภารกิจการเอาชีวิตรอด

โดยอาศัยสิ่งของที่เหลืออยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเพื่อนร่วมทีม ผสมกับความสามารถ ทางด้านพฤกษศาสตร์ของเขา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อไป ได้นานเพียงพอ ที่จะทำให้นาซ่า สามารถรับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของเขา และสามารถช่วยพาเขา กลับมายังโลกอีกครั้ง

The martian เข้าชิงรางวัลออสการ์ 7 สาขา พร้อมกับกวาดรายได้ทั่วโลกสูงถึง 630,161,890 ดอลลาร์

เป็นอีกหนึ่งภายพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของปี 2015 ที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านคำวิจารณ์ และรายได้ ซึ่งนอกเหนือจากการมีชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์แล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้

ยังสามารถคว้ารางวัลลูกโลกทองคำมาได้อีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทภาพยนตร์เพลงหรือตลก และสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ตลก เพลง อีกด้วย

ซึ่งถึงแม้ว่าตัวหนังเรื่องนี้ จะเป็นหนังที่มีการใช้หลักการ ทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะ แต่สามารถเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี และเข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีการเสริมสร้างความรู้ ทางด้านวิทยศาสตรพื้นฐาน ที่สามารถใช้ได้จริง ๆ ให้แก่เด็ก ๆ ที่มารับชมได้อีกด้วย

เดอะ มาร์เชียน หนังความยาวกว่าสองชั่วโมง ที่มีข้อเท็จจริง เกี่ยวกับดาวอังคาร มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในช่วงนั้น

หลังจากที่ช่วงนั้น มีข่าวถึงการสำรวจ และค้นพบน้ำบนดาวอังคาร ของหน่วยงานนาซ่าอยู่แล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในหนัง ที่ได้มีการปรึกษา และรีเสิจข้อมูลร่วมกับนาซ่า จึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และอ้างอิงถึงข้อเท็จจริง

และสมจริงมากที่สุดเกี่ยวกับดาวอังคาร มากที่สุดในภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับดาวอังคาร ที่เคยมีมาทั้งหมดเลยทีเดยียว ตัวหนังมีความสนุก ตรงที่เล่าเรื่องถึงความพยายาม ในการเอาชีวิตรอดให้ได้ จากการต้องอยู่ในสถานที่ ที่ไม่อำนวยในการใช้ชีวิต

โดยอาศัยเรื่องหลักการต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท ในการเอาชีวิตรอดให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร หรือการคำนวณ และคิดตามที่ตัวละครทำ เพื่อให้สามารถมีชีวิต อยู่รอดจนครบ 4 ปี กว่าที่ยานสำรวจดาวอังคาร จะกลับมาสำรวจอีกครั้ง

ซึ่งสิ่งที่ต้องชมอีกอย่าง นอกจากเรื่องการหาข้อมูลแล้ว ก็คือตัวนักแสดงหลักในเรื่องอย่าง แม็ตต์ เดม่อน ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว การเอาชีวิตรอดตามลำพัง ได้อย่างยอดเยี่ยม

รวมถึงบทภาพยนตร์ ที่มีการใส่ความเป็น หนังคอมเมดี้ เข้ามาในการดำเนินเรื่อง ได้ดีเกินคาด จนแทบจะเปลี่ยนจากเรื่องความหดหู่ ให้กลายเป็นเรื่องตลกแทน จากมุมมองการมองโลกในแง่ดี ของตัวละครหลัก ที่ให้ความรู้สึกแตกต่าง จากหนังเอาชีวิตรอดเรื่องอื่น ๆ

อีกทั้งฉากตลกในหนัง อาจจะดีกว่าหนังคอมเมดี้หลาย ๆ เรื่องเลยก็ได้ ซึ่งรับรองได้เลยว่า หากคุณชื่นชอบหนังแนวเอาชีวิตรอด หรือหนังไซไฟแนว ๆ นี้อยู่แล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้

ก็จะเป็นอีกเรื่องที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ของคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการแสดง หรืองานวิชวลเอฟเฟค ที่ทำออกได้มาได้ ไม่ถือว่าแย่มากนัก ถึงแม้ว่าด้วยพล็อตเรื่อง อย่างการหาพทางเอาชีวิตรอด จากสถานที่แห่งหนึ่งนั้น จะค่อนข้างเก่า และสามารถเดาตอนจบ ได้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ตาม อ่านต่อ

Baccarat will be an Italian phrase meaning "basket ball". It is regarded to be the most famous card game, with estimated millions regarding players worldwide. It originated in Morocco and is today being played on a regular basis in North The united states, Europe, Asia, and Australia. The exact history of baccarat is uncertain, nonetheless it is thought in order to have been developed within either Morocco or Sicily over the past 2021 yrs. The earliest kinds of baccarat have been probably gambling games, similar to poker or blackjack.

Baccarat is played together with seven decks, containing of seven cards each. Two out of three decks are marked "low card" and 1 from three decks is marked "high card". บาคาร่า One cards is concealed from the players who else do not understand its value. Typically the remaining concealed credit card is worth a single less than typically the player's "high card" and one more compared to the player's "low card". Players will bid against each other using pairs regarding cards, or using the face values of the cards.

It really does not take a great deal of strategy or knowledge of typically the game to find out baccarat. In a online game of baccarat the player with the the majority of cards after the seller is dealt is usually the winner. In case you see baccarat you'll notice that presently there is usually a person (usually the particular banker) standing near the dealer counting typically the cards as these people are dealt. When you see this person betting, an individual can pretty very much bet that they will are going to win. In the game like bridge the person with the highest hand following the counting is done wins.

Baccarat is played by the two professional gamblers plus random people at card tables around the world. The reason behind the prevalence regarding baccarat at card tables around typically the world has a lot to be able to do with the macro caves wherever the game has been born. You'll discover many local casinos with macao style decorations, including dining tables with card dining tables and chairs since well as counter tops and a baccarat board.


Due to the popularity regarding baccarat you'll likewise find it enjoyed live on television in countries like Italy, Spain, and Greece. In the particular United States, this is popular in live gaming venues than it is upon television. One cause just for this may become because live video games are exciting plus fun. Many of the audience at these survive venues wish to encounter the excitement of the real-time game and that can't be totally replicated on tv.

There are three possible outcomes when playing baccarat, the banker wins, the red or black jack player earn, and a noble win. The 1st part of the particular baccarat game is once the player benefits the whole pot in the straight line. When the player benefits the pot almost all they have to do is keep winning right up until they may have no more money left. When the player benefits with a four of the kind or perhaps a five regarding a kind they will be a banker of course, if they win along with any other sort they are a red. So , in purchase to stay a new banker there need to be four or five of a kind and to stay a red-colored there must be five or even more of a kind.

A new baccarat game can be simple or intricate. Simple baccarat video games tend to simply have a single gamer and can are about fifteen minutes or less. These kinds of types of baccarat games are simple to explain plus players have got a easy time winning upon these types of games. Some more complex baccarat online games require that each player have a card face that symbolizes either a dark, white or red wine color and that player may need to detect which color their opponents are playing with before they will place their wager. This can become an extremely fascinating game for those who appreciate trying to outguess their opponents. Nevertheless , it can also be very irritating for those that do not realize the mechanics regarding the game.

The point value baccarat machines that usually are usually found inside casinos are reasonably reliable. Although an individual should still watch your baccarat gaming carefully and avoid losing too much money, if an individual find a machine with an unusual point value you can probably rely on it to help you get a profit. In order to decide a baccarat point value, you need to figure out how very much you are wagering and then compare that to the amount of real money you are having to pay out. In the event the variation is too big, the machine is usually likely to give you a good percentage point edge over the particular house.