Skip to content

คปจ.เชียงใหม่ พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระเก็บน้ำในแปลงที่ดิน

คปจ.เชียงใหม่ พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระเก็บน้ำในแปลงที่ดิน เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายวิทยา ชุมภูคำ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร การโอนสิทธิและตกทอดทางมรดก การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2519 และ (ฉบับที่ 3) 2532 และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 2540

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสารภี จำนวน 115 แปลง อำเภอกัยาณิวัฒนา จำนวน 86 แปลง อำเภอดอยเต่า จำนวน 452 แปลง และอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 1,396 แปลง รวมทั้งสิ้น 2,049 แปลง

สนับสนุนโดย ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *