จังหวัดลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

จังหวัดลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ มอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีว่าที่พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ได้นำสิ่งของเครื่อง อุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ ทั้ง 6 ชุมชน ในหมู่บ้านของตำบลนาแก โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับ จังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลนาแก รวมถึงจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

สำหรับโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางจังหวัดได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพื่อสนองตอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาของสังคมในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อจะได้พึ่งพาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” ประชาชนควรมีการเฝ้าระวัง และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยง

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *