Skip to content

พัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่บ้านวังโป่ง ตำบลร้องกวาง

พัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่บ้านวังโป่ง ตำบลร้องกวาง เมื่อวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 ทีผ่านมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการ จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP เตรียมพื้นที่โคกหนองนาโมเดลและแปลงพืชผักสวนครัวในพื้นที่ของนางกฤษณา โกรกสำโรง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 และเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563

สนับสนุนโดย ufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *