Skip to content

ภาพบรรยากาศ ท.ทหาร อดทน ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติไทย

ภาพบรรยากาศ ท.ทหาร อดทน ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติไทย  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกาน 2563 ที่ผ่านมา ทีมประชาสัมพันธ์กองกำลังผาเมือง นำภาพบรรยากาศทหารกล้าเผยแพร่ ภาพพี่ ๆ ทหารขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรเพื่อเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนของกองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองบนฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมา ว้าและไทยใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกำลังพลในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ผ่านการเป็นทหาร อาชีพที่ต้องใช้ความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบถึงแม้อากาศจะหนาวเย็นตอนกลางคืนหรืออากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งบางวันอาจมีฝนตกพวกเขาเหล่านี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นยามชายแดนเช่นนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้กองกำลังผาเมืองมีภารกิจในการป้องกันชายแดนในเขต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ระหว่างรอยต่ออำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงรอยต่อของอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับ อำเภอนาแห่ว จังหวัดเลย รวมพื้นที่รับผิดชอบใน 24 อำเภอชายแดน ความยาวตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ส่วนที่เป็นพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขง รับผิดชอบโดย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย

ทั้งนี้พื้นที่สำคัญที่มีแนวเขตติดชายแดน กองกำลังผาเมืองได้ตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย ป้องกัน และปราบปรามปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน การลักลอบค้าอาวุธสงคราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยฐานปฏิบัติการดอยสันจุ๊ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการ ที่กองกำลังผาเมืองตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเกิดความอุ่นใจ และปลอดภัยตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก

สนับสนุนโดย ufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *