Skip to content

มทร.ล้านนา จัดโครงการ RMUTL Art and Arch Camp ให้แก่นักศึกษา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ RMUTL Art and Arch Camp เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจด้านศิลปะ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา คำชี้แจงและชี้แนะ ตลอดจนร่วมงาน Work Shop แก่ผู้ร่วมโครงการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

สนับสนุนโดย ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *