Skip to content

ระดับ แอลกอฮอล์ ในเลือดขนาดไหน ถึงอันตรายต่อชีวิต

การดื่ม แอลกอฮอล์ ปริมาณมากๆ ในช่วงช่วงระยะเวลาสั้นๆ จะทำให้แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของเราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ซึ่งแอลกอฮอล์ในเลือดที่กำลังเพิ่มขึ้นในขณะนั้น จะส่งผลทำให้ร่างกายไม่สามารถขับออกมาได้ทัน (ต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงถึงจะขับออกมาหมด)

เมื่อเรามีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมากๆ มันจะออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีความเสี่ยงมากที่จะทำให้เราหมดสติ และหยุดหายใจได้

อาการที่แสดงออกต่อระดับ แอลกอฮอล์ ในเลือด

   30 MG% = จะมีอาการครึกครื้น สนุกสนาน

   50 MG% = จะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้

   100 MG% = ไม่สามารถเดินเป็นทางตรงได้

   200 MG% = มีอาการสับสน

   300 MG% = ง่วง และอยากอาเจียน

   400 MG% =  สลบ และเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้

ปริมาณในการดื่มที่ปลอดภัย

เพศชาย – เบียร์ ไม่เกิน 4 แก้ว (1.14ลิตร)
                  ไวน์ ไม่เกิน 4 แก้ว (400 มิลลิลิตร)
                  เหล้า ไม่เกิน 4 แก้ว (120 มิลลิลิตร)

เพศหญิง – เบียร์ ไม่เกิน 2 แก้ว (570 มิลลิลิตร)
                  ไวน์ ไม่เกิน 2 แก้ว (200 มิลลิลิตร)
                  เหล้า ไม่เกิน 2 แก้ว (60 มิลลิลิตร)

ระดับ แอลกอฮอล์ ในเลือดขนาดไหน ถึงอันตรายต่อชีวิต !?

อ่านต่อ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *