Skip to content

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเชิงดอย

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเชิงดอย เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณ และนางสาวปลูกเกษม ชูตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านเชิงดอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาทีมเที่ยวทั้งทีม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเชิงดอย ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ย้อมผ้าจากหินสีโมคคัลลาน เดินป่าชุมชน ชมหินลายไม้ รู้จักพันธุ์พืชท้องถิ่น ไหว้พระขอพรวัดโมคคัลลาน เรียนรู้ภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม พักค้างคืนโฮมสเตย์ชุมชน ทั้งนี้ โครงการฯ ยังตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมให้บ้านเชิงดอยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสถานที่น่าเที่ยว ของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดั่งสโลแกนของทีม #เช็คอินฟินเชิงดอย

สนับสนุนโดย ufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *