Skip to content

เคล็ดลับในการทำไข่ตุ๋น ให้เป็นเนื้อเดียวกัน (อร๊อย อร่อย)

ถ้าใช้น้ำเปล่าผสมลงใน ไข่ตุ๋น จะทำให้เนื้อไข่ตุ๋นมีรูพรุน เพราะมีน้ำและอากาศเข้าไปแทรกอยู่มาก

การจะทำให้เนื้อไข่ตุ๋นเป็นเนื้อเดียวกัน ต้องใช้น้ำข้าวที่เราหุงข้าวผสมลงไปแทนน้ำ เนื้อไข่จะเป็นเนื้อเดียวกัน (อร่อยมาก)

ข้อควรระวัง..!! น้ำข้าวไม่ใช่น้ำซาวข้าวนะ

เคล็ดลับในการทำ ไข่ตุ๋น ให้เป็นเนื้อเดียวกัน (อร๊อย อร่อย)

อ่านต่อ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *